O nás

Jsme Základní odborovou organizací (ZO) Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (ZZS HMP) a součástí Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky.

Nyní máme přes 250 členů, což jsou cca dvě třetiny z počtu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku na ZZS HMP.  V roce 2018 byla vytvořena nová Kolektivní smlouva, v roce 2023 byl se zaměstnavatelem podepsán její aktualizovaný dodatek. V listopadu 2023 proběhly volby nového výboru ZO.

Aktuální členové výboru ZO:

  • Předseda Jakub Štětka
  • Místopředseda Kamil Jirásek
  • Jednatel Karel Souček
  • Jednatel František Holub
  • Hospodář Markéta Štětková
  • Kontrolní orgán Petr Bouzek

Znovuzrozená ZO (v roce 2014 zvolen nový výbor pod vedením Honzy Fraňka, který převzal téměř nefunkční odborovou organizaci ZZS HMP) úspěšně prošla vytrvalostní zkouškou svých kvalit, když se musela v druhé polovině roku 2014 a první polovině roku 2015 radikálně postavit managementu organizace. Především ředitel organizace MUDr. Schwarz se nedokázal smířit s faktem, že zaměstnanci si dovolili i přes dlouhodobě vytvářenou a dusivou atmosféru strachu v organizaci poukázat na úplnou absenci motivačních programů a na další řekněme nestandardní postupy vedení.

Neměnný postoj výboru ZO v čele s předsedou Honzou Fraňkem a neúnavným organizátorem Dominikem Hornem vedl nakonec k odvolání MUDr. Schwarze z funkce ředitele. Intenzivní pomoc a podporu nám v těchto dobách poskytovalo nejvyššího vedení Svazu (OSZSP ČR, předsedkyní Bc.D.Žitníkovou).  Měsícům napětí a marných snah o odvolání ředitele vděčíme za nové zkušenosti, ztrátu mnohých nadbytečných iluzí, ale také za posílené sebevědomí a znovunalezenou sebeúctu zaměstnanců ZZS HMP.

K 1. červenci 2015 po 16 letech opouští svou funkci ředitele pražské záchranky  MUDr. Schwarz. Novým ředitelem se stal MUDr. Petr Kolouch, MBA, jehož do této pozice na základě výběrového řízení doporučila odborná komise pražského magistrátu.

Pro odborovou organizaci tímto začalo nové období plné nadějí a intenzivních jednání, které se neobešly bez střetů a krizí. Během téměř šesti let se ve výboru odborové organizace vystřídalo několik obětavých a odvážných jedinců. Jmenujme již zmiňovaného Honzu Fraňka, který  s nasazením vedl odbory v neklidných dobách 2015 – 2016, místopředsedou mu tehdy byl neúnavný Tomáš Bělohlávek, za ZOS se všech jednání aktivně zúčastňovala Markéta Vinšová, která je ve výboru dodnes.

V shrnutí za rok 2016 bylo možno konstatovat, že bylo dosaženo posunu v oblasti benefitů a to v podstatě v souhlase s představami zaměstnanců z konce roku 2015 (příspěvek k penzijnímu pojištění/na rekreaci, příspěvek na dopravu, navýšení „výjezdového“), byl založen Zajišťovací fond. Situace zaměstnanců ZZS HMP se přiblížila k úrovni ostatních složek IZS a MP. K dílčímu zlepšení v oblasti finanční došlo i u zaměstnanců ZOS (obnoveno proplácení přesčasů, navýšeno osobního ohodnocení, proplácení 12hod směn). ZO podporuje přijímání žen do VS, zaveden termín „sterilní kokpit“, jedná se o bodovém hodnocení zaměstnanců, který by byl  transparentní nástrojem k hodnocení zaměstnanců…

Koncem roku 2016 se přechodně funkce předsedy ujímá Martin Štolc, dosavadní předseda Honza Franěk odstupuje z funkce ze zdravotních důvodů. Ještě jednou Honzovi F. děkujeme! Do výboru je zvolen Ján Hirjak. Ve spolupráci s OSZSP ČR vytvořena nabídka právní ochrany pro členy.

K 1.10. 2017 na schůzi výboru ZO zvolen nový předseda Ján Hirjak., zahájeno jednání o nové Kolektivní smlouvě. Výbor předává vedení ZZS HMP kritiku a soupis závad  nově dodaných vozidel RZP, na jednáních se opakuje požadavek na transparentnost osobního ohodnocování zaměstnanců, předán návrh tohoto systému. Požadovány přestávky na jídlo a oddech.

3.4. 2018 je podepsána nová Kolektivní smlouva.

Managmentem akceptován požadavek ZO účasti na výběrových řízeních.  Výbor ZO se aktivně podílí na specifikaci zadání OOPP a vozidel RZP. Opakovaně poukazujeme na přetíženost posádek RZP a operátorek ZOS. Managment reaguje na zvyšující  se tempo práce v metropoli „Koncepcí rozvoje ZZS HMP 2017-2021“.  Koncepci schválí MHMP. Koncepce mimo jiné počítá s průběžným navyšováním posádek RZP a výjezdových základen, což ZO podporuje.

Dne 6. 2. 2019 se Výbor ZO sešel s radní pro zdravotnictví HMP Mgr. M. Johnovou. Na schůzce jsme informovali o našich pohledech zejména na pracovní podmínky, sociální a platové podmínky ve všech směrech,  tak jak je slyšíme od našich členů a zaměstnanců.  Námi navrhované řešení byl souhrn opatření – razantní navýšení výjezdových skupin v desítkách procent a ne počet nově přijatých zaměstnanců, zvýšení osobního příplatku, umožnění klidné konzumace alespoň jednoho jídla za směnu, problematika VRZ ne ve prospěch pacientů. ale aby se to všechno stihlo, tlak na urychlení výjezdů… Shoda byla dosažena v požadavcích  na tripartitních jednáních (HMP, management ZZS a odbory).

27.3.2019 se uskutečnila tripartitní schůzka na MHMP. Na schůzce zazněla palčivá témata  navyšování výjezdových skupin, možnost garantovaného odpočinku, problematika nerovnosti osobních příplatků (procentuální srovnání osobních příplatků dle pracovních kategorií).

V dubnu 2019 prezentován na schůzce vedení srovnání osobního příplatku na stejnou procentuální výší k platovým tabulkám jednotlivých pracovních kategorií. Rozdíl v rozsahu 5 % až 50 % je pro odbory neakceptovatelný. Dále byla diskutována problematika garantovaného odpočinku po náročných výjezdech u VS. podán podnět k řešení bytové otázky u zaměstnanců ZZS HMP, respektive možnost získání služebního bytu.

Na podzim 2019 proběhly legitimní volby (dle stanov svazu) do výboru OSZSP ČR ZZS HMP a byl zvolen nový výbor, tak jak je v současnosti.

Současný výbor pokračuje v sociálním dialogu se vedením ZZS HMP a předkládá podněty a požadavky zaměstnanců organizace. Byl podepsán dodatek Kolektivní smlouvy. Byla úspěšně dokončena jednání o navýšení „výjezdového příplatku“ na jeho maximum 7 500 Kč.

Koronavirová krize zasáhla i naše pravidelná setkávání s vedením ZZS HMP, jsme však v aktivním kontaktu. Byly definovány požadavky na nové vozy RZP ve spolupráci s managmentem, více jak dvě třetiny těchto požadavků bylo v zadávací dokumentaci zohledněno, což považujeme za úspěch. Na základně podnětů odborové BOZP proběhly základní revitalizační kroky nevyhovujících prostor ZOS.

Rekonstruovali jsme odborový  web , kde budete mít snadno přístup k aktuálním informacím nejen z odborového dění.