Aktualita ze dne 19. 9. 2021

Začaly krajské konference OSZSP ČR

 

Milé kolegyně, milí kolegové,

už tento týden začínají naše krajské konference.

Jak již všichni víte, tak letos proběhnou před konferencí celostátní a proto jsme zpracovali materiál, který v kostce připomíná, jak jsme spolu plnili náš program.

 

Vedení odborového svazu se při plnění programu odborového svazu a při všech  svých jednáních opírá o váhu, kterou mu dodávají jeho základní organizace  a členové.  

Jedině tato společná síla, vytrvalost a pravdivost argumentů mohou vést  a v období od sjezdu odborového svazu do 30. 6. 2021 také opravdu vedly k úspěšným výsledkům. 

Vedení odborového svazu i výbor ZO ZZS HMP proto všem děkuje za práci  za podporu  a za přízeň.  

 

V období od VIII. sjezdu OSZSP ČR do 30. 6. 2021 byl odborový svaz pro své členy, podle jejich situace  a potřeb, pojistkou, první pomocí i dlouhodobou péčí.

Priority určené VIII. sjezdem OS :

1) Sociální dialog a kolektivní vyjednávání 

2) Právní ochrana a poskytování právní pomoci členům 

3) Zajištění odpovídajícího finančního ohodnocení pro zaměstnance

4) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

5) Rozvoj odborového svazu, odborové a profesní vzdělávání

6) Služby členům a benefity 

7) Mezinárodní činnost  

 

Proti personální krizi ve zdravotnictví 

Odborový svaz dlouhodobě apeluje na Ministerstvo zdravotnictví, aby odpovídajícím  způsobem řešilo personální krizi ve zdravotnictví, která vede nejen k přetěžování 

zaměstnanců a jejich odchodu mimo rezort, ale i ke zhoršování dostupnosti zdravotní péče,  protože kvůli nedostatku zaměstnanců jsou zavírány části nemocnic.  

Odborový svaz na všech jednáních zdůrazňuje, že zlepšení personální situace ve zdravotnictví  a sociálních službách je otázkou peněz, a to nejen na adekvátní platy a mzdy, ale i na to, aby  se na pracovištích zvýšil počet zaměstnanců.

Odborový svaz dlouhodobě prosazoval, aby se v České republice místo necelých 7 % HDP  dávalo do zdravotnictví alespoň 9 % HDP, což je průměr zemí OECD. 

Odborový svaz požadoval, aby se peníze nehromadily na účtech zdravotních pojišťoven a aby  byly v souladu se svým účelem použity k úhradě zdravotní péče. Tyto své konkrétními  propočty a příklady podložené požadavky prosazoval na tripartitních jednáních, na jednáních  s ministry a premiérem, jednal o nich s představiteli politických stran, informoval o nich na  tiskových konferencích.  

Krizový štáb 9 proti kolapsu zdravotnictví  ve velmi těžké situaci dosáhl velkého úspěchu, a to z uvažovaných 19  mld. Kč zvýšení částky do zdravotnictví na 35 mld. Kč zvýšení!

Zdravotnická záchranná služba 

Stále naléhavějšími se problémy s přetížením zaměstnanců, jejich nedostatkem  i nedostatečným odměňováním stávají i ve zdravotnických záchranných službách.  

Odborový svaz se proto snažil prosadit, aby i zdravotníci ze záchranek dostali zvláštní  příplatky v maximální výši a aby se příplatek za neuropsychickou zátěž vztahoval také na  dispečerky operačních středisek. Snažil se prosadit také benefity pro zaměstnance záchranek,  například možnost dřívějšího odchodu do důchodu, výsluhy a rekondiční pobyty. 

 

Za práci při první vlně epidemie se podařilo prosadit pro záchranáře mimořádnou  odměnu ve výši až 120 tisíc korun. 

Za práci při druhé vlně odborový svaz požadoval odměnu minimálně ve stejné výši.  Tehdejší ministr zdravotnictví Jan Blatný to tvrdě odmítl, stejně jako všechny  argumenty odborů na toto téma. Situaci na popud premiéra Andreje Babiše vyřešil až  nový ministr zdravotnictví Petr Arengerger, takže za práci při následující vlně epidemie  opět obdrželi záchranáři odměnu až ve výši 120 tisíc Kč. 

Právní pomoc odborovým organizacím 

Právní pomoc, pomoc při uzavírání kolektivních smluv, pomoc při jednání o právních a ekonomických otázkách, FKSP či sociálním fondu odborovým organizacím a jejich  členům poskytují zaměstnanci právního a sociálního oddělení OS, konkrétně Ing. Ivana  Břeňková, Mgr. Ing. Štěpánka Řandová, Kamil Kubáň a spolupracující advokát JUDr.  Dominik Brůha, Ph.D. 

Jako benefit svým členům odborový svaz od 1. 1. 2017 nabídl odborové pojištění D.A.S. Toto  pojištění v sobě zahrnuje jednak pojištění právní ochrany zaměstnance, vztahující se na  pracovněprávní otázky, a dále pojištění Právník do kapsy, vztahující se na soukromé  problémy členů odborového svazu.  

Právní pomoc členům odborového svazu 

Odborové pojištění D.A.S. umožnilo rozšíření nabídky poskytování právní pomoci  členům odborového svazu. Svazoví odborníci a advokáti se tak zároveň mohou více  věnovat záležitostem odborových organizací. I nadále se však ve velké míře věnují  pomoci a radám pro jednotlivé členy OS, kteří se na ně obracejí formou telefonických, e mailových či osobních dotazů.  

 

Zastupování před soudy 

Za předpokladu, že vedení odborového svazu přizná za podmínek Řádu právní pomoci členovi odborového svazu nárok na bezplatné právní zastoupení před soudem, zajišťují  spolupracující advokáti, případně i další advokáti působící v pojišťovně D.A.S., zastoupení  před soudy.  

Mimořádné odměny za práci při pandemii 

V roce 2020 i v roce 2021 odborový svaz inicioval a prosadil mimořádné odměny pro  zaměstnance zdravotnictví a sociálních služeb. 

Odborový svaz navrhl a vytrvale prosazoval, aby za své nezměrné pracovní nasazení  zaměstnanci dostali adekvátní finanční ocenění, a to jak za první jarní vlnu epidemie v roce  2020, tak za následující ještě daleko horší pokračování epidemie od podzimu roku 2020 až  přes jaro roku 2021.  

Ani poté, co se podařilo odměny na vládní úrovni prosadit a zajistit na ně peníze, ale ještě  nebylo vyhráno. Odměny byly vypláceny s obrovským zpožděním, docházelo k jejich  krácení, nebyly započítávány do průměrných platů. Odborový svaz proto musel vyvinout další  obrovské úsilí, aby tyto problémy ve spolupráci s odboráři v krajích a jednotlivých  odborových organizacích napravoval. 

Mimořádné odměny za první vlnu epidemie 

Záchranky 

Prosadili jsme: odměny ve výši až 120 000 Kč na zaměstnance, protože tito zdravotníci na  rozdíl od kolegů v nemocnicích nemají covidové příplatky. 

Realita: odměny byly vyplaceny, ale většinou nebyly zaměstnancům započítány do  průměrných platů. 

Mimořádné odměny za další vlnu epidemie 

Záchranky 

Prosadili jsme: odměny ve výši až 120 000 Kč pro zdravotníky, protože tito zdravotníci na  rozdíl od kolegů v nemocnicích nemají covidové příplatky. 

Realita: zaměstnavatelé odmítli návrh odborů na společný postup a každý postupoval jinak.  Vyplácené částky jsou problematické, zdravotníci neví, jak a za co jim zaměstnavatel odměny  krátil. Zaměstnavatelé údajně mají podporu krajů jako zřizovatelů, nevyplacené prostředky by  prý mohly krajům ušetřit peníze na dotace pro záchranky. Na úkor zaměstnanců?! To  odborový svaz považuje za zcela nepřijatelné. 

Shrnutí 

Přesto, že bylo za této situace velmi těžké cokoliv prosadit, dosáhl OS velkých  zcela konkrétních úspěchů v oblasti odměňování i v oblasti financování obou  rezortů, které je zásadní jak pro odměňování, tak i kvůli řešení personální krize.  

Smutné je, že ani po několikaletém vytrvalém tlaku na uzavření kolektivní  smlouvy vyššího stupně se to nepodařilo, a to kvůli vyhýbavým postojům  zaměstnavatelů a jejich odporu k uzavření této smlouvy. 

Epidemie COVID-19 nejbrutálněji zasáhla právě zaměstnance zdravotnictví  a sociálních služeb. Onemocnění COVID-19 v České republice zabilo 21  pečovatelů ze sociálních služeb a 88 zdravotníků. 

Epidemie COVID-19 má v České republice velmi tragickou bilanci, jednu  z nejhorších na světě. A mohlo být ještě daleko hůř, nebýt mimořádně obětavého  personálu a nemocnic v regionech, jejichž existenci se odborům a místním  obyvatelům podařilo zachránit proti silným tlakům různých likvidátorů  a privatizátorů.  

Epidemie byla krutou prověrkou všech a zaměstnanci i odborový svaz v ní obstáli  se ctí.  

Zaměstnanci neopustili ani v nejtěžších chvílích své pacienty a klienty.  Odborový svaz neopustil své členy a další zaměstnance.  

Epidemie zdůraznila závažnost dlouhodobého požadavku OS na zlepšení  pracovních podmínek zaměstnanců zdravotnictví, což znamená především jejich  dostatečný počet.  

Mimořádnou pozornost je potřeba věnovat také sociálním službám. Další zlepšení  ohodnocení zaměstnanců je základní podmínkou pro jejich udržení.  

Je třeba napravit personální a finanční škody napáchané v minulých letech na  hygienické službě jako zásadním a nenahraditelném orgánu ochrany veřejného  zdraví. 

Je třeba mít na paměti, že zdravotní péči poskytují lidé a ty je nutné za jejich  práci adekvátně ocenit.  

Je třeba rozvíjet a chránit zdravotnictví a sociální služby jako veřejné služby,  bránit jejich širokou dostupnost a nedopustit jejich komercionalizaci  a privatizaci. Nemoc COVID-19 toto jednoznačně potvrdila.

 

Zpráva o plnění Programu OSZSP ČR na léta 2018–2022 přijatého na VIII. sjezdu odborového svazu, který se konal 22. – 23. 11. 2018 ke stažení v příloze

 

ck_2021_-zprava_o_plneni_programu_os_od_viii__sjezdu_do_30_6_2021_210913_084303

stáhnout