Aktualita ze dne 1. 3. 2023

Střípky z únorového Bulletinu zdravotnických odborů

 

  • Odbory nesouhlasí s vládními návrhy, které se týkají důchodů

Sociální dialog znovu dostává na frak. Odbory se z médií dozvěděly, že vláda plánuje zásadním způsobem měnit důchodový systém. K zásadním změnám důchodů, které budou mít vliv na velké skupiny obyvatel, neprobíhá, ani přes dřívější ujištění vlády, žádná diskuze.

Důchodová reforma bude mít zřejmě dvě části. Tu první – změny ve valorizačním mechanismu – odbory dostaly před pár dny. Ve stavu legislativní nouze s účelovou důvodovou zprávou
se měly k návrhu vyjádřit do 24 hodin. Neuvěřitelné! Ani v době covidu od premiéra Andeje Babiše neměly tak krátké lhůty. Odpověď? Odbory se zcela zásadně vymezují proti postupu
předkladatele návrhu zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění. Předkladatel žádá o vyhlášení stavu legislativní nouze a o projednání ve zkrácené lhůtě.
Důvody, které předkladatel pro tento výjimečný postup uvádí, že „státu hrozí značné hospodářské škody“, odbory považují za zcela účelové a v rozporu s právními předpisy. Vláda
si je dobře vědoma dlouhodobé hospodářské situace ČR i předpokládané výše inflace. Podle odborů se navrhovaným zkráceným jednáním chce vláda vyhnout jakékoliv konstruktivní
diskuzi o navrhovaných změnách s jednotlivými připomínkovými místy. S navrženými změnami (navýšení procentní výměry vyplácených důchodů o 2,3 % a o pevnou částku 400 Kč) odbory zásadně nesouhlasí a trvají na zachování a dodržování aktuální právní úpravy. Trvají na navýšení procentní výměry vyplácených důchodů v červnu 2023
o 11,5 %. Dopady takto radikální změny nejsou dle názoru odborů předkladatelem dostatečně anticipovány a vyhodnoceny. Vláda předkládá účelová tvrzení a nereflektuje ekonomickou situaci velké části obyvatelstva. Odbory trvají na tom, že stabilizace veřejných financí nesmí být dosahována na úkor jedné z nejvíce ekonomicky ohrožených skupin osob. Sociální důsledky uvedeného návrhu jsou pro řadu důchodců velmi tíživé. Řada osob pobírajících důchod se v současnosti kvůli inflaci a růstu cen energií, bydlení, potravin, léků a zdravotních pomůcek dostává do obtížné situace. Snížením mimořádné valorizace důchodů dojde k poškození stávajících důchodců a ke zhoršení jejich životních podmínek.
Odbory zdůrazňují, že v procentuálním porovnání výše finančních prostředků se objemy neliší od předchozích let a dokonce jsou v některých procentuálních poměrech příznivější.

Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ,
zitnikova.dagmar@cmkos.cz

  • Sekce ZZS jednala o důchodech, kompetencích, odměňování i přístupu zřizovatelů

o podzimním výjezdním zasedání na Moravě se záchranáři. 15. února opět sešli v Praze na tradiční jarní schůzce. Také tentokrát se sešli v hojném počtu, kromě dvou krajů, jejichž zástupci se předem z časových důvodů omluvili, přijeli do Prahy zástupci ZO z celé republiky. A témat bylo k jednání opět mnoho.

Speciálních důchody pro záchranáře Od 1. ledna 2023 začal platit zákon o speciálních důchodech pro záchranáře. U většiny zaměstnavatelů by se dala situace s výpočty odpracované doby
přirovnat k nálezu nevybuchlé munice z 2. světové války. Jak praxe ukazuje, nejen že ze začátku chyběly účtárnám pokyny k výpočtům, ale problém nastává i v situaci, kdy krajské
uspořádání ZZS je až od roku 2003. Do té doby ZZS patřily pod okresní střediska, případně pod nemocnice. A ačkoliv pod krajská střediska se přecházelo delimitací, evidence pracovní
doby není vždy zcela kompletní. Problém je i s pracovními smlouvami, kdy v nemocnicích často ZZS spadala pod oddělení ARO. Naštěstí se spolu se Správou sociálního zabezpečení daří dávat
potřebná data do pořádku. Za právní výklad k problematice speciálních důchodů děkujeme JUDr. Dominiku Brůhovi. Kompetence nelékařských posádek Velkým tématem, které na
záchrankách rezonuje, jsou kompetence nelékařských posádek. Vzhledem k nedostatku lékařů na ZZS jsou i na vysoce naléhavé a kritické stavy vysílány posádky s nelékařskými
zdravotnickými pracovníky. Problematiku kompetencí potom někteří zaměstnavatelé řeší formou tzv. „dobrovolných
kompetencí“, kdy vnitřním předpisem umožňují posádkám rychlé zdravotnické pomoci provádět zdravotnické výkony, podávat léky, ponechávat pacienty na místě bez předchozí konzultace
s lékařem. Záchranářům tak dávají falešnou informaci, že je vše v souladu se zákonem a z právního hlediska jsou krytí. Opak je však pravdou! Odborový svaz k tomuto disponuje nejen právním rozborem našeho právního oddělení, ale také stanoviskem Ministerstva zdravotnictví, které tuto praxi považuje za protiprávní. Bohužel Ministerstvo zdravotnictví není zřizovatelem
ZZS, tudíž mu nepřísluší ani kontrolní činnost. Ta je plně v kompetenci krajů, coby zřizovatelů. Sekce ZZS proto sestavila a jednomyslně schválila usnesení varující před těmito „dobrovolnými kompetencemi“. Sekce se k tomuto tématu chce sejít se zástupci Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR a Asociace krajů ČR. Nedostatek lékařů i nových sanitek Nedostatek lékařů na ZZS je spíše otázkou zanedbané dlouhodobé koncepce a nesystémovosti některých opatření. Zatímco se jednotlivé ZZS v ČR potýkají s odlivem lékařů ve svých řadách, ZZS Plzeňského
kraje šla cestou získání absolventů lékařských fakult. Umožnila jim získat potřebné vzdělání a praxe, absolvovat povinné stáže a získat atestaci v oboru urgentní medicína. Mladí, vzdělaní lékaři mohou být pro záchranku jen přínosem. Nemalým problémem je i nedostatečná obnova vozového parku. Nedostatek vhodných vozidel, která lze uzpůsobit pro provoz ZZS, na trhu je problémem přetrvávajícím již několikátým rokem. Výrobci nestíhají uspokojit poptávku, tudíž ZZS nestíhají objednávat dostatečné množství nových sanitek. Přístup zřizovatelů k ZZS Při tradičním předávání informací z jednotlivých krajů se opět potvrdilo, jak rozdílný je přístup zřizovatelů k ZZS.

● Jelikož pro rok 2023 došlo k výraznému posunu v úhradách od zdravotních pojišťoven směrem k ZZS, rozhodují se kraje, že zkrátí provozní dotace pro ZZS.

● Opět se ukazuje, že ohodnocení záchranářů je tristní oproti mnoha lůžkovým zařízením.

● Absolventi, kteří mají ze zákona povinnou roční praxi v nemocnicích, již často na ZZS nenastupují. Důvodů je hned několik. Charakter práce v terénu, kdy často záchranáři zasahují ve
ztížených klimatických a světelných podmínkách, bez podpory týmu dalších zdravotníků a lékařů, jsou tlačeni do provádění úkonů nad rámec kompetencí a dnes už s odměnou nižší než
u nemocničního lůžka.

● Počty výjezdů se každoročně zvyšují na hranici únosnosti.

● Posádky mnohde nestíhají ani v klidu pozřít něco k jídlu a vykonat fyzické potřeby.

● Snaha o navýšení platů na ZZS pro letošní rok, s odvoláním mimo jiné i na zvýšené platby od zdravotních pojišťoven, se daří jen v řádech nižších stokorun do příplatků, které silně pokulhávají za těmi, jež nabízejí lůžková zdravotnická zařízení.

● Je na čase, aby se kompetentní osoby zamyslely nad neustálým nárůstem výjezdovosti a přetěžováním posádek, protože i to je další důvod toho, že většina ZZS má podstav zaměstnanců.

 

  • Usnesení sekce zdravotnických záchranných služeb 15. února 2023:

Sekce zdravotnických záchranných služeb varuje před „dobrovolnými“ kompetencemi zdravotnických záchranářů, které vytvořili někteří zaměstnavatelé, a žádá komisi
Ministerstva zdravotnictví o stanovení jasných pravidel pro medikaci a provádění zdravotnických výkonů zdravotnickým záchranářem.

Martin VOSTAL,
člen výkonné rady a řídící
sekce zdravotnických

  • Rok 2022 byl na pražské záchrance rokem vytrvalosti a přesvědčení o dobré věci

Naše odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy je nyní jedinou odborovou organizací ZZS HMP a eviduje k 31. 12. 2022 235 členů. To je
více než polovina z počtu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Jednáme s kompletním managementem, řešili  jsme přestávky, BOZP i byty, personální podstav a vysoká zátěž, rekordní počet výjezdů – rok 2022 byl pro ZZS HMP opět rekordním v počtech výjezdů. Nárůst oproti roku 2021 byl téměř 11 %.Částečné uvolnění předsedy odborů… 

  • Středočeští záchranáři: Dialog se stále vyplácí – jde nám přece o společný cíl

Po pandemii COVID-19 tradice pokračuje. Do Kutné Hory ve středu 25. ledna na výroční odborovou konferenci středočeské záchranky přijelo na 90 delegátek a delegátů z celého kraje, aby zhodnotili dění na záchrance v roce uplynulém a projednali budoucí a očekávané v roce 2023, který určitě vzhledem k současné politické a ekonomické situaci nebude vůbec jednoduchý.

K tradičnímu slavnostnímu okamžiku patřilo předání pamětních listů Zlatý záchranář za celoživotní přínos v oboru, které obdrželi MUDr. Jiří Keil, MUDr. Michal Tomasy a Anastaz Nicajas. Za zmínku stojí slova doktora Keila: Přibývá zneužívání záchranky, některé výjezdy jsou hrozné, práce je to náročná, ale mě to pořád baví! (Nejde o přesnou citaci.)
Zodpovědný a korektní přístup Středočeského kraje coby zřizovatele záchranky potvrdila vystoupení hejtmanky Petry Peckové a náměstka Pavla Pavlíka. Všichni zaměstnanci od těchto představitelů kraje také vyslechli ohromné díky za kvalitně odváděnou práci v přednemocniční neodkladné péči, a to i v době, kdy na lince tísňového volání číslo 155 trvale narůstá počet žádostí o banální výjezdy, kdy je mnohdy těžké umístit pacienta do nemocnice a kdy je nedostatek lékařů i jiných specialistů. Středočeský kraj vnímá svou záchranku jako jednu z priorit, a to je dobře především pro pacienty. Možnost dřívějšího odchodu do důchodu, novinky v platovém zařazení zaměstnanců záchranky a rovněž informace o odborovém dění v evropské centrále
probrala Ivana Břenková s účastníky konference dopodrobna, odpověděla řadu dotazů a poradila v mnoha konkrétních případech.
Přestože vláda neschválila žádný narůst platových tabulek pro zdravotnictví, ředitel Pavel Rusý předložil pro rok 2023 plán pro vyšší výdělky zaměstnanců záchranky, a to formou
nárůstu osobních či rizikových příplatků a odměn. Bude tomu tak i díky úpravě úhradové vyhlášky, která od 1. ledna 2023 navyšuje platbu za výjezd o 1500 Kč. Ředitel Rusý rovněž
informoval o úspěšném nákupu sanitek, uniforem a zdravotnických přístrojů, který je zajištěn i na příští roky. Další informace se týkaly blížící se digitalizace provozu, kybernetické bezpečnosti, investic do budov a chystané reorganizace středočeské záchranky na čtyři oblasti. Konferenci zakončil předsedaodborové organizace MUDr. Jiří Havlovic s velkým poděkováním všem účastníkům konference, Středočeskému kraji, vedení záchranky a vedení našeho odborového svazu.
P. S. Jedno rigorózní, chronické post scriptum na závěr:
Snažíme se všichni, ale pokud vlády, ať už jakákoliv, a občané České republiky nepochopí, že zdravotnictví za 7 % HDP prostě nemůže být se vším všudy na
evropské úrovni, a pokud nedosáhneme alespoň na 9 % HDP, budeme se stále motat v kruhu neradostném. Aby vláda pochopila nutnost pro obranu země
vyčlenit alespoň 2 % HDP, musela začít válka na Ukrajině. Co bude muset nastat pro pochopení výše zmíněného?

MUDr. Jiří HAVLOVIC,
předseda ZO OSZSP ČR
Zdravotnická záchranná
služba Středočeského kraje

 

Bulletin ke stažení v příloze