Aktualita ze dne 19. 10. 2022

Střípky z říjnového Bulletinu zdravotnických odborů

 

  • Demonstrace Českomoravské konfederace odborových svazů
    Proti chudobě se konala v sobotu 8. října 2022 v 12.05 na pražském Václavském náměstí

 

Společné prohlášení odborových svazů sdružených v ČMKOS

 

Vyzýváme vládu, aby konala! Aby řešila skutečné problémy lidí a firem dříve, než se česká ekonomika propadne do hluboké recese. Zaměstnanci jsou oběťmi této krize, kterou
ale nezavinili. Hodnota jejich mzdy dramaticky klesá, zatímco ceny zboží běžné spotřeby rostou šíleným tempem. To prohlubuje stávající nerovnosti, narušuje sociální smír a v konečném důsledku rozděluje lidi. Nejvíce postiženi jsou nejen špatně placení zaměstnanci a zranitelné osoby, ale také střední třída, která již nyní pociťuje razantní pokles životní úrovně.

Požadujeme proto okamžité zavedení přísné cenové regulace a cenové kontroly u všech základních životních potřeb – u potravin, u tepla a teplé vody, u nájemného i u pohonných hmot a ostatních paliv.

Požadujeme zastavení dalšího poklesu reálných mezd a platů v roce 2023 a co nejrychlejší vyrovnání propadu reálných mezd a platů za rok 2022.

Odmítáme kroky vlády i ČNB, které směřují k tomu, že zaměstnanci jako jediní svými mzdami a platy, svou životní úrovní a životní úrovní svých rodin zaplatí za snížení neudržitelné inflace. Tu občané sami nezavinili, ale mají ji platit? A to v situaci, kdy enormně rostou zisky především velkých energetických, finančních a také mnohých průmyslových koncernů, pro něž jsou naši zaměstnanci stále levnou pracovní silou.

Požadujeme zásadní podporu vlády kolektivnímu vyjednávání na rok 2023 v zájmu udržení kupní síly mezd a platů, a to zejména zvýšením minimální mzdy o 2000 Kč měsíčně ještě letos, zvýšením procentní výměry nemocenské a ošetřovného o 20 % a zvýšením platů v celé rozpočtové sféře o 10 % od 1. 1. 2023. Jen tak se vyhneme dramatickému poklesu ekonomiky se všemi negativními důsledky

Vyzýváme vládu, aby přijala bezodkladná opatření k řešení krize životních nákladů. Je nutné, aby bezodkladně navýšila nejen minimální mzdu, ale také sociální dávky, včetně příspěvku na péči a rodičovského příspěvku. Dále vyzýváme vládu, aby zastavila rozklad veřejných financí a zajistila dostatečné rozpočtové příjmy potřebné pro pomoc podnikům i občanům zvýšením solidarity v daňovém systému.

Vládu dále žádáme, aby připravila a co nejrychleji uvedla do života za účasti sociálních partnerů národní protikrizový plán.

požadujeme zestátnění kritické infrastruktury státu v oblasti energetiky či vodního hospodářství

Vládo, je pět minut po dvanácté, proto konej rychle a efektivně v zájmu naší země, jejích podniků a obyvatel! Sociální smír je jednou z nejcennějších hodnot, kterou máme. Udělej vše pro to, abychom ji neztratili!

 

  • Zdravotnická tripartita jednala o rozpočtu, úhradové vyhlášce a zvyšování platů

Jednání Pracovního týmu pro zdravotnictví Rady hospodářské a sociální dohody ČR (zdravotnická tripartita) se konalo dne 16. září. Termín jednání a program se vždy domlouvá s kanceláří ministra zdravotnictví tak, aby se ministr prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, mohl osobně účastnit. Hlavními body jednání byly příprava státního rozpočtu pro rok 2023, úhradová vyhláška pro rok 2023 a navýšení platů a mezd pro rok 2023 pro zaměstnance ve zdravotnictví.

.
Odbory zásadně nesouhlasí se snížením objemu prostředků na platy o 2 % pro zaměstnance, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu, například krajských hygienických stanic. Pro odbory je toto snížení objemu financí na platy o 2 % nepřijatelné. Jednání vlády a odborů o navýšení platů státních zaměstnanců, zaměstnanců ve veřejných službách a správě nebylo ukončeno. Odbory požadují navýšení platových tarifů.

Odbory navrhují navýšit platové tarify a mzdy všech zaměstnanců ve zdravotnictví od 1. ledna 2023 o 15 %, v propočtu jde o navýšení úhrad o dalších 10,5 %, celkové požadované navýšení úhrad by mělo být 18,5 %. Tyto připomínky odbory uplatnily i v rámci připomínkového řízení. Předsedkyně Dagmar Žitníková informovala, že na Slovensku se navrhuje zvýšení tarifní mzdy lékaře o 550 euro měsíčně, tedy cca o 14 tisíc korun, což způsobí odchod slovenských lékařů a sester z České republiky.

Odbory poukázaly na pozitivní vliv navyšování platových tarifů a systém odměňování v příspěvkových organizacích. Odbory požádaly, aby materiál byl doplněn za zdravotnictví jako celek, a to
obdobně jako v předcházejících letech z podkladů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Znovu připomněly, že za nejdůležitější považují docílit personální stabilizace ve zdravotnictví,
a znovu vyzvaly ministra zdravotnictví, aby pokračovala práce odborné skupiny pro stabilizaci zdravotníků.

  • Záchranáři z celé republiky jednali o předdůchodech, příplatcích i kompetencích

Po více než roce se opět sjeli na společné jednání na jih Moravy zástupci odborových organizací působících na záchranných službách po celé republice.

Přítomní zástupci ZO vydali následující prohlášení:

 Sekce zdravotnických záchranných služeb OS vyzývá poslance Parlamentu ČR k urychlenému schválení zákona o předčasném odchodu do důchodu bez krácení penze pro zaměstnance výjezdových skupin a operačních středisek ZZS.

Dále se projednávali aktuální problémy napříč krajskými ZZS:

Na některých ZZS zaměstnavatelé vydáním vnitřního předpisu dávají větší kompetence nelékařům v podávání léků, včetně opiátů, bez ordinace lékaře, což je velice palčivý problém. Zaměstnavatelé na jedné straně tímto způsobem řeší nedostatek lékařů na ZZS, na druhé dávají falešnou iluzi zaměstnancům, že vše je v souladu se zákonem a jsou právně chráněni. Nemalé pozdvižení mezi přítomnými způsobila i odpověď Ministerstva zdravotnictví na dotaz odborové organizace z Karlových Varů, týkající se této problematiky. Vyjádření Ministerstva zdravotnictví nejen že je zmatečné a plete si záchranáře a záchranáře pro urgentní medicínu, ale navíc takové aktivity zaměstnavatelů vítá, přesto je nutné dodržet prokazatelnost indikace lékaře. Závěrem ministerstvo dodává, že není oprávněno provádět kontrolní činnost, ta prý přísluší krajským úřadům. Je to podobná situace, jako když bývalý ministr Adam Vojtěch tvrdil, že není ministrem nemocnic, které nejsou přímo řízené ministerstvem. Celým problémem se již zabývají právníci OS. Cílem je ochránit zaměstnance. Nikdo se nebrání zvyšování kompetencí, ale s vyšší kompetencí přichází i vyšší zodpovědnost, a ta musí být logicky i lépe odměněna a hlavně musí být v souladu s platnou legislativou.

Sekce zdravotnických záchranných služeb OS vyzývá Asociaci krajů ČR a Asociaci ZZS ČR ke sjednocení příplatků na všech ZZS na maximální zákonný limit, podle principu, že za stejnou práci náleží stejná odměna. Sekce ZZS vyzývá zřizovatele k pokrytí finančních nákladů. Sekce ZZS vyzývá Asociaci krajů ČR a Asociaci ZZS ČR k jednání o této problematice.

 

  • Sociální dialog v rámci zeleného přechodu EU

V úterý 11. října 2022 se v pražském hotelu Diplomat konala mimořádná schůze Evropského hospodářského a sociálního výboru. Schůzi pořádala Česká republika v rámci svého letošního předsednictví EU. Na tuto mimořádnou schůzi  byl předsedkyní odborového svazu Dagmar Žitníkovou pozván i předseda odborové organizace ZZS hlavního města Prahy a člen pražské krajské rady Jakub Štětka.

Odbory hrají důležitou roli v přípravě a zastupování pracovníků v  procesu transformace zelené dohody. Vystupují jako hlas pracujících a bojují za spravedlivé odměňování a podmínky během této změny. Proto bude nutné aktivní zapojení do sociálního dialogu, aby byla zajištěna opatření v oblasti klimatu, která budou přínosná pro všechny pracovníky a nikoho nenechají pozadu.

  • Předsedkyně Žitníková na tripartitě vystoupila proti škrtům ve zdravotnictví

Jednání 166. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity) v úterý 13. září zahájil premiér Petr Fiala.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se vyjádřila k části zdravotnictví a sociálních služeb.
● Odbory nechápou snížení předpokládaných příjmů téměř o 7 miliard. Zdravotnictví a organizace zdravotní péče nejsou pro stát prioritou?
● Za nepochopitelné považují odbory snížení objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců resortu Ministerstva zdravotnictví o 7,8 % při zvýšení tarifů o 10 % v letošním roce a při
zatím neuzavřené dohodě pro rok 2023.
● Odbory jsou překvapeny, že k radikálním poklesům výdajů dochází také například ve výdajích na zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, a to o 29,6 %.
● Ještě dramatičtější je situace v poklesu výdajů na zdravotnické programy, která představuje meziroční pokles o 41,8 %.
● V návrhu rozpočtu na rok 2023 odbory velmi zarazilo také snížení finančních prostředků na výdaje na očkování a Pandemický plán ČR o 42,7 %, a to vše za situace, kdy se neví, jak
se bude vyvíjet epidemická situace a pandemie nemoci COVID19.
● Je nepochopitelné, že v rozpočtu na rok 2023 celkově poklesnou výdaje Ministerstva zdravotnictví meziročně o 16,1 % a oproti původně plánovanému rozpočtu na rok 2022 o 36,4 %

 

zdroj a celý Bulletin zde: https://www.zdravotnickeodbory.cz/bulletin/bulletin-10/