Aktualita ze dne 26. 11. 2022

Střípky z listopadového Bulletinu zdravotnických odborů

 

  • 10. a 11. listopadu se v pražském Hotelu Olšanka konal IX. sjezd odborového svazu, kterého se též zúčastnil předseda naší ZO ZZSHMP pan Jakub Štětka.

IX. sjezd OSZSP ČR rozhodl o vedení OS, dozorčí radě, programu a dalších dokumentech.

Do funkce předsedkyně odborového svazu delegáti zvolili Dagmar Žitníkovou, která neměla protikandidáta a obdržela 151 hlasů z celkových 157 možných. Do funkce místopředsedů ze
čtyř navržených kandidátů (Lubomír Francl, Jana Hnyková, Martina Hvozdenská a Dušan Papcún) zvolili Janu Hnykovou (127 hlasů) a Lubomíra Francla (89 hlasů). Po další čtyřleté období tedy
bude vedení odborového svazu pokračovat v práci v dosavadním složení.

D.Žitníková:

“ Bylo mně ctí a těším se na další čtyři roky spolupráce“

V životě každého člověka jsou významné chvíle a milníky, které často rozhodují o jeho dalších krocích. Významné milníky má i náš svaz a mezi ty nejdůležitější patří sjezd. A ten náš devátý se opravdu povedl. Skoro 160 odborářů přijelo do Prahy, aby diskutovali o dalším rozvoji a směřování odborového svazu. Jsem moc ráda, že sjezd opět potvrdil, že odboráři ze zdravotnictví a sociálních služeb velmi dobře vědí, co je důležité a co chceme.

Na sjezdu se řešily jak pracovní podmínky a navyšování platů a mezd, tak také rozsah poskytované péče, a to v obou našich sektorech. Hovořili jsme o standardech, nadstandardech,
o personální krizi v obou resortech, o situaci v hygienické službě, v lázních, na záchrankách.
Diskuze o práci odborářů, o směřování zdravotnictví, sociálních služeb a dalších veřejných služeb měla grády.
Hned v úvodu se kolegyně Marcelka Holčáková a Martina Rylková ptaly ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, o kolik zvýší v příštím roce tarify. Odpověď ministra, že
zvýšení tarifů nebude, vyvolala obrovské emoce. Lidé mají existenční problémy, mnozí žijí od výplaty k výplatě, mnozí nejsou schopní vyjít s měsíčním příjmem. A když se nezvýší tarify,
tak většina nedostane nic. Sjezd ministra Mariana Jurečku požádal, aby ve vládě navýšení tarifů opět projednali . Druhý zástupce vlády, náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic, se ani do diskuze s delegáty sjezdu nepustil. Přišel a odešel. Tento přístup delegáti sjezdu jednoznačně odsoudili. 

Vystoupení dalších sociálních partnerů – zaměstnavatelů, bylo kvitované. Tady, ač se neshodneme ve všem, spolupráce funguje. Stejně tak fungujeme také ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Milé kolegyně a kolegové, přátelé – bylo mně ctí a těším se na další čtyři roky spolupráce. NAŠI ODBORÁŘI JSOU NEJLEPŠÍ.

 

  • Usnesení IX. sjezdu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR přijaté dne 11. listopadu 2022

Delegáti IX. sjezdu OS odmítají komercionalizaci zdravotnictví, sociálních služeb a dalších veřejných služeb.
Delegáti IX. sjezdu OS nesouhlasí s dělením zdravotní a sociální péče pro občany podle jejich finančních možností, odmítají vytvoření různých typů zdravotní a sociální péče pro bohaté a chudé.
Delegáti IX. sjezdu OS odmítají rychlé a netransparentní změny v systému hygienické služby, které jsou motivované úsporou financí. Odborový svaz dlouhodobě požaduje finanční i personální posílení hygienické služby a adekvátní přístup k této nenahraditelné ochraně veřejného zdraví.
Delegáti IX. sjezdu OS trvají na posílení lázeňské péče, která má nezastupitelnou roli pro upevňování zdraví a prevenci.
Delegáti IX. sjezdu OS požadují, aby:
– vláda pravidelně zvyšovala minimální mzdu, zaručené úrovně mzdy a platové tarify. Odborový svaz považuje za
nepřijatelné propastné rozdíly v příjmech zaměstnanců a trvá na uplatňování principu stejné odměny za stejnou
práci a stejné odměny za práci stejné hodnoty. Odměna za práci má zajistit zaměstnanci důstojný život.
– vláda systémově řešila nedostatek zaměstnanců v sociálních službách a zdravotnictví. Je nutné hledat benefitní
programy a způsob, jak udržet v zaměstnání stávající zaměstnance a přivést nové. Odborový svaz znovu připomíná, že je připraven se na hledání způsobů stabilizace pracovníků podílet.
Delegáti IX. sjezdu OS požadují obnovení práce personální skupiny na Ministerstvu zdravotnictví a vytvoření obdobné pracovní skupiny na Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Delegáti IX. sjezdu za jednu z možností, která se osvědčila, považují vouchery na lázeňskou a rehabilitační péči.
Navrhují proto znovu a opakovaně vypisovat dotační programy na tytou vouchery, a to jak pro zaměstnance zdravotnických zařízení, tak pro zaměstnance zařízení sociálních služeb.
Delegáti IX. sjezdu OS vyzývají vládu ČR, aby:
– navýšila minimální mzdu pro rok 2023 o 2000 Kč a proporcionálně zvýšila úrovně zaručené mzdy,
– navýšila platové tarify všem zaměstnancům veřejných služeb o 10 procent,
– vedla sociální dialog ohledně úprav důchodového systému. Není možné provádět jednostranně změny, které mají zásadní dopady do zdraví a života milionů lidí,
– zaměstnancům v těžkých profesích umožnila dřívější odchod do důchodu bez krácení penze,
– zpracovala akční plán pro vedení sociálního dialogu a posílila roli sociálních partnerů,
– zachovala sociální smír.
Delegáti IX. sjezdu OS vyzývají ministra zdravotnictví, aby:
– připravil kompenzační vyhlášku za rok 2022, která bude zdravotnickým zařízením kompenzovat jak výpadky příjmů z důvodu omezené péče kvůli pandemii nemoci COVID-19, tak letošní vysokou inflaci a nárůst mezd a platů.
Delegáti IX. sjezdu OS vyzývají ministra práce a sociálních věcí, aby:
– v novele zákona o sociálních službách řešil změny ve financování sociálních služeb. Financování má být víceleté a stabilní.
Delegáti IX. sjezdu OS sdělují MPSV, že odmítají zavedení personálního standardu do sociálních služeb.
Delegáti IX. sjezdu OS podpořili demonstraci EPSU, která se koná 09. prosince 2022 při příležitosti setkání ministrů zdravotnictví EU. Motto demonstrace zní: „Jen potlesk nestačí“.
Delegáti IX. sjezdu OS negativně vnímají přístup Ministerstva zdravotnictví ČR k jednání sjezdu.
Delegáti IX. sjezdu ukládají výkonné radě OSZSP ČR:
• Naplňovat a prosazovat program OSZSP ČR a jeho priority.
• Vynakládat zvýšené úsilí při zhodnocování majetku OSZSP ČR.
• Zabývat se obsahem diskusních příspěvků delegátů IX. sjezdu OSZSP ČR.
Delegáti IX. sjezdu ukládají odborovým organizacím a členům OSZSP ČR
• Naplňovat program OS a usnesení IX. sjezdu.
• Stabilizovat a snažit se zvyšovat členskou základnu.
Delegáti IX. sjezdu ukládají výkonné radě OS a vedení OSZSP ČR, aby o všech usneseních sjezdu informovaly příslušná resortní ministerstva, vládu a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

 

  • Poslanci schválili „předdůchody“ pro záchranáře. Děkujeme kolegům za jejich urputnost

V pátek 4. listopadu 2022 byla ve III. čtení schválena novela zákona o důchodovém pojištění, která obsahuje zvláštní ustanovení o důchodovém věku zdravotnických záchranářů, a to v části
páté v paragrafech 37 d a 37 e. Schválením novely se záchranáři opět o krůček přiblížili k odbory dlouho prosazovanému cíli, aby mohli v případě, že jim zdraví nedovoluje dál pracovat, odejít
dříve do důchodu, a to bez krácení penze.

  • Jednali jsme s předsedou poslaneckého Výboru pro zdravotnictví Svobodou

Po jednání výkonné rady v úterý 18. října 2022 se v Poslanecké sněmovně uskutečnilo plánované setkání s předsedou Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doc. MUDr.
Bohuslavem Svobodou, CSc. Za odborový svaz se jednání zúčastnily předsedkyně Bc. Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Mgr. Jana Hnyková, přítomen byl také předseda LOK-SČL
MUDr. Martin Engel.

  • Rychlá a vynikající práce jihomoravských odborářů zabránila rozhodnutí o transformaci nemocnic

Jsou odbory akceschopné, nebo jsme ti, kteří ustrnuli v čase? V mnoha případech dostáváme různé nálepky a okolo naší činnosti se rojí polopravdy, mýty a často i nesmysly. Ve skutečnosti
naši odboráři svými činy opakovaně prokázali, že dobře víme, co chceme, nebo co nechceme. Poslední významnou akcí, kterou jsme společně zvládli, byl nikým nečekaný záměr Jihomoravského kraje transformovat jeho nemocnice z příspěvkových organizací na obchodní společnosti.

 

zdroj: https://www.zdravotnickeodbory.cz/wp-content/uploads/2022/11/bulletin-11-2022.pdf