Aktualita ze dne 22. 1. 2023

Střípky z lednového Bulletinu zdravotnických odborů

 

 

  • Úvodník L.Francla

Snad dojde ke stabilizaci sociálního dialogu

Jak začít? Situace je těžká. Ceny energií jsou stále velice vysoké, stoupá cena potravin a bydlení a dá se očekávat, že během roku to lepší nebude. Sice se ministr průmyslu a obchodu vyjádřil, že cena plynu a elektřiny bude klesat, což je otázka, ale zároveň vláda připravuje zvýšení DPH na léky, vodné a stočné, kulturu, knihy, časopisy, noviny, ubytování, služby kadeřnic či jídlo a čepované pivo v restauracích, což určitě povede k dalšímu zvyšování cen, a tím i ke zvyšování životních nákladů.

I proto je pro nás zklamáním, že vláda neodsouhlasila pro rok 2023 navýšení platových tarifů. Pokud se budu držet těch oblastí, které náš svaz zastupuje, je vidět, že ani zdravotnictví, ani sociální služby nejsou pro tuto vládu prioritou. Pro naše kolegy z příspěvkových organizací letos nastává období tvrdého kolektivního vyjednávání, kdy se musí s vedením těchto organizací domluvit,
jakým způsobem dojde k navýšení příjmů zaměstnanců, když se tarify nezvedly. Podle sdělení ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, které zopakoval i na společném jednání výkonné a dozorčí rady v lednu (podrobně se o něm píše na následujících stranách), jsou v úhradové vyhlášce na rok 2023 finanční prostředky na navýšení o 4–6 %. Paradoxně je jednodušší situace v nemocnicích obchodních společnostech, kde jsou kolegové na jednání o meziročním navyšování mezd zvyklí. Zde se kolektivní vyjednávání již dokončilo a v mnoha těchto zařízeních se dohodlo navýšení mezd, nebo se intenzivně jedná. Situaci samozřejmě sledujeme a jsme připraveni našim odborovým organizacím pomoci.

 

  • Členové výkonné a dozorčí rady OS jednali s ministrem Válkem

Hodinu a půl diskutovali v pondělí 9. ledna odpoledne členové výkonné rady odborového svazu a členové dozorčí rady odborového svazu s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a jeho kolegy. Tématem bylo odměňování ve zdravotnictví, nedostatek personálu a porušování zákoníku na pracovištích, změny ve vzdělávání a kompetencích lékařů i zdravotníků nelékařů, hospodaření nemocnic, situace v psychiatrické péči a v hygienické službě a další aktuální problémy. Od členů odborového svazu i od ministra zaznělo mnoho konkrétních příkladů dobré i velmi špatné praxe v nemocnicích.

Ministr Vlastimil Válek na úvod ve svém vystoupení informoval o tom, že se v následujícím období chce intenzivně věnovat diskusi o situaci v psychiatrické péči (kdo je psychiatrický pacient, kdo z odborníků má jaké kompetence), o výživě nejen u některých skupin nemocných, ale celkově (čekal by větší podporu od zdravotních pojišťoven), o definování kompetencí absolventů lékařských fakult (nemohou ani očkovat), o kompetencích nezdravotníků. Je třeba dát do pořádku systém podpory rezidenčních míst. 

Dagmar Žitníková reagovala, že odborový svaz nikdy neměl problémy se zvýšením kompetencí sester, ale musí to být provázeno adekvátním zlepšením odměňování a nesmí jich být na
pracovišti málo, například jedna sestra na 40 pacientů jako nyní. Zopakovala již mnohokrát odborovým svazem předložený návrh na speciální náborové programy pro nižší zdravotnické
pracovníky prostřednictvím úřadů práce. Ministr Vlastimil Válek reagoval, že ho tento návrh zajímá, problém si vezme za svůj.

  • Novela katalogu prací od 1. ledna 2023 pro zaměstnance, kterým je přiznán plat

Schválené nařízení vlády bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 441/2022 Sb. dne 23. prosince 2022. Nový katalog prací je účinný od 1. ledna 2023. V katalogu jsou změny, které se týkají části 2. 08. Sociální práce a sociální služby a také části 2. 19 Zdravotnictví. 

2.19.26 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ: 

11. platová třída

1. Provádění činností operátora na operačním středisku zdravotnické záchranné služby.

2. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče nebo akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu.

12. platová třída

1. Stanovování zásadní strategie a koncepce specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, účast na tvorbě traumatologických plánů poskytovatele zdravotnické záchranné služby v oblasti zvládání mimořádných událostí a krizových situací, příprava koncepce celoživotního vzdělávání zdravotnických záchranářů, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických záchranářů včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

3. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti, například provedení kardiopulmonální resuscitace pomocí použití přístrojů k automatické srdeční masáži, provedení poresuscitační péče v přednemocniční neodkladné péči, včetně analgosedace.

 

  • Zdravotnická tripartita jednala o hygienické službě, odměňování i nadstandardech

Jednání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody  ČR pro zdravotnictví (zdravotnická tripartita) se konalo 19. prosince 2022.                                                                                    Poslední jednání zdravotnické tripartity v roce 2022 začalo kontrolou úkolů z minulých jednání.

  • Členské příspěvky odborové organizaci jako odečitatelná položka od základu daně z příjmu

Uvedená problematika daňové uznatelnosti členských příspěvků odborové organizaci patří do oblasti daní z příjmu fyzických osob, kdy zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dává poplatníkovi, členovi odborové organizace, možnost snížit si svůj základ daně, a tím i svou daňovou povinnost. Vyplněné formuláře mají členové ZO ZZSHMP k vyzvednutí na mzdové účtárně.

  • Zvláštní úprava důchodového věku u zdravotnických záchranářů a podnikových hasičů

Členům výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby, operátorům zdravotnického operačního střediska a pomocného operačního střediska zdravotnické záchranné služby, záchranářům
horské služby a členům jednotek hasičského záchranného sboru podniku se zákonem č. 455/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, za stanovených podmínek od 1. 1. 2023 upravuje (snižuje) důchodový věk

  • Odborová demonstrace v Bruselu: Proměňte včerejší potlesk za vyšší platy

V pátek 9. prosince 2022 se v Bruselu konala demonstrace evropských odborářů veřejných služeb ze zdravotnictví a sociální  péče. Motto demonstrace: Proměňte včerejší potlesk za vyšší platy, více zaměstnanců, kvalitní zdravotní a sociální péči financovanou z veřejných zdrojů! Evropští odboráři nejsou spokojeni s tím, že před dvěma lety miliony Evropanů tleskaly „hrdinům“ pracujícím v nemocnicích, sociálních službách, na klinikách. Dnes se zdá, že se na tyto lidi zapomnělo. Evropa se musí zasadit o více veřejných prostředků na zdravotnictví a sociální péči! Odboráři odmítají jakýkoli návrat k úsporným opatřením, jsou proti komercializaci zdravotních systémů a systémů sociální péče! Pracovníci ve zdravotnictví a sociální péči nemohou a nebudou čekat,
až se systém zhroutí.

Odboráři s eurokomisařem diskutovali o nedostatku zaměstnanců ve zdravotnictví a sociální péči, o potřebě vyšších veřejných investic a o úloze, kterou v těchto oblastech hraje Evropská komise. Delegace EPSU vedená generálním tajemníkem Janem Willemem Goudriaanem vyjádřila u příležitosti zasedání Rady ministrů zdravotnictví nespokojenost, která přivedla zástupce evropských odborů ze zdravotnictví a sociální péče do ulic chladného Bruselu. Odboráři požadují, aby si po-litici uvědomili naléhavost nutnosti řešit krizi ve zdravotnictví a sociální péči.
● Nutné je posílit kolektivní
vyjednávání a odvětvové kolektivní smlouvy, které udrží odpovídající personální stav zaměstnanců, jejich spravedlivé mzdy,
dobré pracovní podmínky a zajistí práva odborů.
● Resorty zdravotnictví a sociální péče potřebují dostatečné
veřejné financování a investice,
aby zdravotníkům a sociálním
pracovníkům umožnily poskytovat vysoce kvalitní péči.
● Zdravotní a sociální péče by
proto měla být z úsporných opatření vyloučena.
● Zdraví a sociální péče jsou
veřejnou službou, Evropská komise by měla zabránit jejich komercializaci.
● Pokud se ve zdravotnictví
a sociální péči vytvářejí zisky,
měly by být plně reinvestovány
do zlepšení pracovních podmínek a poskytování péče.
● Vlády by měly zvrátit komercializaci, aby zajistily odolnost sektoru a zaměřily se na
práva pacientů a uživatelů péče.
● Společnosti a organizace,
které nemají uzavřeny kolektivní
smlouvy, by neměly čerpat veřejné prostředky a získávat veřejné zakázky.
● Delegace odborářů požadovala, aby byla plně realizována
evropská strategie péče a doporučení o dlouhodobé péči.
● Evropské instituce a členské
státy musí spolupracovat s EPSU
a odbory.
● Odboráři zdůraznili potřebu
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, včetně psychosociálních
rizik a postcovidových stavů,
k tomu pomůže směrnice o psychosociálních rizicích na ochranu pracovníků před stresem a vyhořením způsobeným prací.