Aktualita ze dne 31. 8. 2021

Pracovníci integrovaného záchranného systému budou mít nárok na předčasný důchod bez krácení penze, prezident Zeman zákon podepsal

 

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v neděli dne 29. srpna 2021 osm zákonů, mezi nimi i zákon, který se týká pracovníků IZS. 

Konkrétně zákon ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-podepsal-osm-zakonu-16084

 

1. V § 29 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 49
zní:
„(5) Pojištěnec, který splňuje podmínky stanovené v odstavci 1, má nárok na předčasný
starobní důchod, který se nesnižuje podle § 36, jestliže v době vzniku nároku na starobní
důchod dosáhl zároveň 20 let pracovního zařazení ve složkách Integrovaného záchranného
systému49)
(dále jen „IZS“).
Zákony pro lidi – Monitor změn (zdroj: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=193007)
– 2 –
___________
49) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.