Aktualita ze dne 22. 2. 2017

PODPORA KOLEGŮ ZZS JmK

Souhrn skutečností, které vedly odborové organizace působící
u Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje
k vyhlášení stávkové pohotovosti

 Problémy se začaly projevovat zhruba před rokem a půl, kdy si zaměstnanci stěžovali na zvyšující se pracovní zátěž, nerovné podmínky v přístupu k zaměstnancům, nedodržování pracovněprávních předpisů a kolektivní smlouvy.

Vedení organizace podniklo určité kroky, které místo aby situaci zklidnily, tak začaly jednotlivé problémy vyostřovat.

Konkrétní problémy a reakce zaměstnavatele: 

I.    Nedostatek výjezdových skupin – přetěžování zaměstnanců

1.    Outsourcing hlavní činnosti – nasmlouvání výjezdové skupiny se soukromou firmou

Zahájení obchodní spolupráce ZZS JmK se společností Meditrans plus s.r.o., kdy vedení ZZS JmK ve spolupráci s uvedenou společností zašlo tak daleko, že dne 1. 4. 2015 byl kmenovým zaměstnancům ZZS JmK odeslán na jejich pracovní e-mailové adresy e-mail z vedení ZZS JmK, jehož prostřednictvím byli kmenoví zaměstnanci ZZS JmK nepokrytě vyzývání ke sjednání dohody o provedení práce k výkonu práce řidič a záchranář. Pomineme-li základní skutečnost, že tak odpovědná činnost, jako je činnost řidiče ZZS a záchranáře, by neměla být vykonávána brigádnickým způsobem na bázi pouhé dohody o provedení práce, nýbrž měla by být konána na základě standardní pracovní smlouvy, tak především samotným odesláním inkriminovaného e-mailu a pracovní nabídky vedení ZZS JmK nepřímo vybízí k vědomému obcházení pracovněprávních předpisů.

Nelze totiž akceptovat stav, aby stejný řidič nebo záchranář, který v ZZS JmK pracuje na základě pracovní smlouvy, současně totožnou práci (ve stejné pracovní uniformě, na tomtéž pracovišti někdy i ve stejném sanitním voze) vykonával před nebo po skončení běžné směny „jakoby“ pro jiný subjekt. Je evidentní, že smyslem uvedeného obcházení mělo být jen dále zatížit stávající zdravotnické pracovníky ZZS JmK tím, že na část své pracovní doby – formálně vzato – uzavřou pracovněprávní vztah s třetím subjektem (jiné IČO), byť fakticky budou (dokonce s vědomím zaměstnavatele) vykonávat tytéž činnosti, jako v běžné pracovní době.

Smlouva byla zrušena, ale situace vyřešena není.

2.    Příkaz ředitele č. 3/2015 Rychlostní limity, pravidla a použití světelných a zvukových výstražných zařízení a zádržných systému a včasnost výjezdů z výjezdových základen

Směrnice nebyla projednána s odborovou organizací, což potvrdila i kontrola Státního úřadu inspekce práce. Odborová organizace prosazuje zvýšení bezpečnosti práce, ale navrhovaný příkaz ředitele je velmi problematický. Opakovaně docházelo a dochází k tomu, že je dispečinkem, který nemá pokryté všechny výjezdové základny, vydán příkaz, aby se posádky vracely na základny „pod majákem“. Vedení ZZS JmK bylo opakovaně upozorňováno na problémy, které může tato situace způsobit. Nelze používat zvuková výstražná zařízení „preventivně“. V právní nejistotě se ocitají zaměstnanciřidiči, protože příkazem dispečinku a směrnicí nerespektují zákonné normy ČR. V souvislosti se směrnicí zcela jistě zazní z vedení ZZS JmK informace, že směrnici zaměstnanci odmítají z důvodů, že nastavuje limity pro výjezdy a také informace, že zaměstnanci posádky porušovali zákonné limity pro výjezdy. K této informaci upozorňujeme na fakt, že nainstalované GPS snímaly pohyb vozidel až při určité rychlosti, a tím docházelo k významným zkreslením časů.

I přes závěr Státního úřadu Inspekce práce, že u zaměstnavatele byla provedenou kontrolou (21. 6. 2016) zjištěna porušení platných právních předpisů v oblasti součinnosti zaměstnavatele s odborovými organizacemi a v oblasti pracovních podmínek pro řádný výkon práce, nebyla ze strany zaměstnavatele managementu ZZS JmK podniknuta nápravná opatření.  

II.  Nerovný přístup zaměstnavatele k zaměstnancům a diskriminační chování jednotlivých vedoucích k podřízeným

3.    V rámci jedné organizace nemá zaměstnavatel jednotně upravená pravidla pro kontrolu, hodnocení a odměňování zaměstnanců a také pravidla pro případné potrestání zaměstnanců, pokud si řádně neplní pracovní povinnosti.

Vedoucí zaměstnanci a v poslední době také inspektoři provozu kontrolují podřízené chaoticky, každý uplatňuje „svůj“ přístup, opakovaně dochází k situacím, kdy se zveličují, nebo naopak bagatelizují stejné porušení pracovních předpisů u zaměstnavatele například po kontrole požití alkoholu dostali dva zaměstnanci za stejné provinění naprosto odlišný trest.

Tyto skutečnosti potvrdila kontrola Státního úřadu inspekce práce, konkrétně na Územním oddělení Znojmo, která konstatovala, že zaměstnavatel nevytvořil zaměstnancům Územního oddělení Znojmo příznivé a uspokojivé pracovní podmínky pro výkon práce.

Odborová organizace opakovaně bezvýsledně upozorňuje zaměstnavatele na diskriminační až šikanózní přístup některých vedoucích zaměstnanců vůči jejich podřízeným zaměstnavatel nereagoval (a to ani na upozornění odborové organizace v případě požití alkoholu zaměstnancem) a další konkrétní záležitosti (např. neoprávněné výtky jednotlivým zaměstnancům nejsou dodnes vyřešené někteří zaměstnanci mají v osobním spise upozornění na porušení pracovní kázně, kterého se nedopustili).  

4.    Diskriminace v platové oblasti

V organizaci není zpracována směrnice, nařízení ředitele, která by upravovala odměňování v oblasti přiznávání, snižování, nebo odebírání osobního ohodnocení. Tato situace vyvolává pnutí a vede k tomu, že osobní ohodnocení je přiznáváno bez pravidel a velmi různě.

Zaměstnavatel porušuje základní právní principy zákoníku práce v oblasti odměňování, že zaměstnanci náleží za práci stejné hodnoty za stejných podmínek srovnatelná odměna.

5.   Vedení ZZS JmK trvale neplní povinnosti součinnosti ve vztahu k odborové organizaci, např. rozvázání pracovních poměrů výpovědí nejsou předem řádně projednávána, jak stanoví § 61 zákoníku práce.

Všechny výše uvedené skutečnosti vedou ke zvýšené fluktuaci zaměstnanců a k odchodům erudovaných zaměstnanců, a tím také ke snižování kvality poskytované zdravotní péče – nedostatek lékařů vede omezování nebo k rušení počtu posádek rychlé lékařské pomoci. Komunikace s managementem organizace je velmi problematická, zaměstnavatel na upozornění a podněty odborů nereaguje, nebo je bagatelizuje. Odborové organizace proto, z výše uvedených důvodů a neustále se zhoršující firemní kultury, přistoupily k vyhlášení stávkové pohotovosti, jejímž hlavním požadavkem je výměna managementu ZZS JmK.