Aktualita ze dne 22. 3. 2023

Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání

 

FOTO:PIXAYBAY

 

Od 1. 1. 2023 se nařízením vlády č. 506/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění
pozdějších předpisů, zařazují do seznamu nemocí z povolání chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou
prací spojená s dočasnou pracovní neschopností pro tuto diagnózu o celkové době trvání alespoň 12 měsíců během posledních 3 let, jejichž závažnost byla vyhodnocena

 

a) v klinickém neurologické vyšetření při hodnocení 7 parametrů, kterými jsou palpační bolestivost v lumbálním segmentu, Thomayerův příznak, Lasègueův příznak, alterace reflexů L2/4 nebo
L5/S2, motorický deficit v příslušném myotomu, sensitivní deficit v příslušném dermatomu a EMG průkaz axonální léze v příslušném nervovém kořenu, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň ve 4 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 5 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 6 parametrech, a současně
b) v radiologickém vyšetření při hodnocení morfologických změn v segmentech L3/4, L4/5 a L5/S1, kdy v každém z těchto 3 segmentů se hodnotí 5 parametrů, kterými jsou snížení meziobratlové ploténky, protruze meziobratlové ploténky, Modicovy změny stupně II nebo III obratlových těl, posun obratlového těla a artróza meziobratlových kloubů, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň v 5 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 6 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 7 parametrech z celkově 15 hodnocených
parametrů.
Od 1. 1. 2023 se tak ČR konečně zařazuje mezi evropské země, které uznávají nemoci páteře z fyzického přetěžování a/nebo z celotělových vibrací (například Belgie, Bulharsko, Dánsko,
Francie, Itálie, Litva, Maďarsko, Německo, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko).
V ČR tak je konečně možné odškodňovat pacienty se závažným poškozením bederní páteře v důsledku přetěžování těžkou fyzickou prací dle výše uvedených kritérií.
Zvýšené riziko vzniku poškození bederní páteře je zejména u pracovníků, u nichž je výkon práce spojen s opakovanou ruční manipulací
s břemeny nebo s opakovaným zaujímáním nepřijatelných pracovních poloh trupu, především pak při souběžném výskytu obou uvedených nepříznivých faktorů.
Dle Státního zdravotního ústavu se jedná například o některé práce ve stavebnictví, při dobývání nerostných surovin, ale nelze vyloučit ani práce ve zdravotnictví a sociálních
službách, pokud dochází k pravidelnému zvedání pacientů/klientů a k vysoké zátěži páteře.
Obecně se neočekává, že se nově uznaná nemoc z povolání dotkne velkého počtu zaměstnanců; lze předpokládat, že půjde o několik málo desítek osob za rok. I tak má zařazení této diagnózy na Seznam nemocí z povolání velký význam.
Především upozorní na pracovní místa a činnosti, která způsobují postižení zdraví, což povede k preventivním intervencím a ve svém důsledku k poklesu vzniku těchto onemocnění. V zemích, kde se v posledních letech odškodňuje onemocnění páteře, je dle údajů Státního zdravotního ústavu již znatelný pokles těchto onemocnění.
Bližší informace (včetně tabulky kritérií a návodu k posuzování pro lékaře) lze nalézt např. na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu

(https://szu.cz/aktuality/onemocneni-bederni-patere-jako-nemoc-z p o v o l a n i – o d – 1 – 1 – 2 0 2 3 / ) .
Metodický návod k zajištění jednotného postupu při posuzování a uznávání chronického onemocnění bederní páteře z přetěžování jako nemoci z povolání lze nalézt ve
Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 15, ze dne 19. 12. 2022.
Závěrem připomínáme, že řádné vyhodnocení rizik a důsledná prevence jsou jedním z nejdůležitějších prostředků jak onemocnění bederní páteře předcházet.

Mgr. et Ing. Štěpánka ŘANDOVÁ,
právnička OS,
randova.stepanka@cmkos.cz