Aktualita ze dne 10. 5. 2022

Odborový svaz usiluje o předdůchody pro zaměstnance záchranek

 

Jednou z aktuálních odborových iniciativ jsou předdůchody. Při jednáních o personální stabilizaci jsme Ministerstvu zdravotnictví opakovaně navrhovali, aby některé profese, které jsou vystavené vysoké fyzické a psychické zátěži, mohly odcházet dříve do důchodu, a to bez krácení jejich penze. Aktuálně je v připomínkovém řízení zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

 

Tímto zákonem se v návaznosti na zákon o ochraně veřejného zdraví navrhuje upravit předdůchody pro profese zaměstnanců, kteří pracují v tzv. IV. kategorii prací, a dále pro členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby, operátory operačního střediska zdravotnické záchranné služby a záchranáře horské služby.

 

Za zásadní považujeme také prokázání nároku na předdůchod. MPSV dle našeho názoru zvolilo dlouhou dobu práce a nešťastnou kombinaci průkazu práce. MPSV navrhuje, aby se nárok na předdůchody odvíjel od počtu odpracovaných směn. V novele zákona se navrhuje, aby se nárok na důchod zkrátil za každých odpracovaných 184 směn o jeden měsíc.

 

Za odborový svaz proto navrhujeme, aby se místo počtu směn použily odpracované roky. Dále navrhujeme, aby MPSV vzhledem ke zkrácení potřebné lhůty pro nárok na důchod na 25 let, pro potřeby předdůchodů odpočítávalo za každý odpracovaný rok měsíce dva. V tomto případě se jedná o matematický propočet. Pokud bychom použili ten, který navrhuje ministerstvo, tak by pracovník pro zkrácení důchodu o 5 let musel odpracovat téměř 50 roků, což určitě zákonodárce nechtěl.

Konkrétní příklady z pera JUDr. Dominika Brůhy, Ph.D.:

„Příklad 1 – při ponechání dikce předkládané navrhovatelem

Pokud by mělo zůstat zachováno pravidlo předložené navrhovatelem, že od důchodového věku stanoveného podle § 32 se odečte pouze 1 kalendářní měsíc za každých 184 směn v rizikovém zaměstnání, pak to znamená, že k dosažení maximálního odpočtu v délce 60 měsíců by zaměstnanec musel odpracovat 11040 směn (184 x 60), tedy de facto za více než 50 let!!!, neboť v důvodové zprávě se uvádí, že … při počtu směn 2 200 za 10 let (vychází se z předpokladu, že průměrný počet směn za kalendářní rok je po zaokrouhlení 220) a vydělením 12 vzniká výsledek 183,3333, po zaokrouhlení směrem nahoru je to 184 směn… Zaměstnanec vykonávající náročné profese by tak – dle předkladatelem navržené úpravy – nebyl schopen splnit podmínku maximálního odpočtu 60 měsíců (5 let) dokonce ani tehdy, pokud by náročnou profesi trvale vykonával přes 50 let, tj. po dobu více než dvojnásobku předkladatelem navrhované nové lhůty 25 let pro vznik nároku na starobní důvod.

Příklad 2 – při uplatnění navrženého alternativního znění

Pokud by bylo akceptováno námi navrhované pravidlo, že od důchodového věku stanoveného podle § 32 se odečtou 2 kalendářní měsíce za každý rok výkonu práce v rizikovém zaměstnání, pak to znamená, že k dosažení maximálního odpočtu v délce 60 měsíců by zaměstnanec musel odpracovat 30 let (60 : 2). Zaměstnanec vykonávající náročné profese by tak – dle námi navržené úpravy – byl schopen splnit podmínku maximálního odpočtu 60 měsíců (5 let), pokud by náročnou profesi trvale vykonával v ještě akceptovatelném časovém horizontu 30 let, tj. v rozsahu blížícím se předkladatelem navrhované nové lhůtě 25 let pro vznik nároku na starobní důchod.“

Předdůchody jsou zatím jen v připomínkovém řízení, a tak nás ještě čeká hodně práce. Zhmotnění představy do reálné podoby nikdy nepřijde samo, ale to my odboráři velmi dobře víme, a tak na předdůchodech intenzivně zapracujeme. Aktivní jsme všichni. Záchranáři se kvůli předdůchodům v květnu sejdou s podvýborem pro zdravotnické záchranné služby v Poslanecké sněmovně.

 

zdroj: https://www.zdravotnickeodbory.cz/odborovy-svaz-usiluje-o-predduchody-pro-zamestnance-zachranek/

 

zpracoval:JaŠ