Aktualita ze dne 27. 10. 2016

Nabídka pojištění právní ochrany pro členy Odborové svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (dále jen odborů) průzkum zájmu.

Tato nabídka platí pro celý odborový svaz a je limitovaná nejnižším počtem pojištěnců, bude se projednávat na celostátní konferenci odborů. Z tohoto důvodů prosím, abyste svůj zájem vyjádřili zpětnou vazbou na email odborů.

 

Pojištěné osobě poskytne právní pomoc:

  • při obvinění z trestného činu
  • přestupku
  • disciplinárního, kárného či jiného správního deliktu v pracovněprávním sporu se zaměstnavatelem
  • při uplatnění nároku na náhradu újmy vůči zaměstnavateli
  • při obraně proti nárokům na náhradu újmy ze strany zaměstnavatele
  • ve sporech vyplývajících ze soukromého pojištění

Právní ochrana zahrnuje nepřetržitě dostupné právní poradenství, právní zastoupení specializovanými právníky, úhradu nákladů na advokáty, znalecké posudky, soudní poplatky i náklady protistrany a státu, to vše do částky 1.000.000 Kč na každý jeden případ.

 

Právní pomoc při obvinění z trestných činů, přestupků, disciplinárních, kárných a jiných správních deliktů pojištění se vztahuje na obhajobu klienta v trestním, přestupkovém, disciplinárním, kárném a jiném správním řízení, které je proti němu vedeno pro protiprávní jednání v souvislosti s pracovněprávním vztahem.

 

Právní pomoc v pracovněprávních sporech se zaměstnavatelem pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů klienta ve sporech se zaměstnavatelem v důsledku porušení pracovněprávních vztahů.

 

Příklad:
Klient obdrží výpověď z pracovního poměru pro údajné porušování pracovních povinností, které zaměstnavatel klientovi vytýkal. Klient nesouhlasí s tím, že by své pracovní povinnosti neplnil a proti výpovědi se chce bránit. Pojišťovna pověří advokáta, který převezme právní zastoupení zaměstnance a podá žalobu na určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru. Pojišťovna uhradí odměnu advokáta a v případě neúspěchu uhradí náklady právního zastoupení protistrany.

 

 

Právní pomoc při uplatňování nároků na náhradu újmy vůči zaměstnavateli pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů klienta, pokud v souvislosti s pracovním úrazem uplatňuje proti zaměstnavateli nárok na náhradu újmy na zdraví nebo škody na věcech, které měl při sobě

 

Příklad:
Klient utrpí při poskytování zdravotní péče zranění, ale zaměstnavatel nechce úraz uznat jako úraz pracovní. Pojišťovna posoudí situaci a uplatní práva klienta vůči zaměstnavateli. V případě potřeby Pojišťovna zajistí zpracování znaleckého posudku a pověří advokáta, který se ujme právního zastoupení klienta. Bude-li to nutné, podá advokát žalobu na náhradu újmy. Pojišťovna uhradí odměnu advokáta, náklady na vypracování znaleckého posudku a v případě neúspěchu náklady právního zastoupení protistrany.

 

 

Právní pomoc při obraně proti nárokům na náhradu újmy ze strany zaměstnavatele pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů klienta, pokud proti němu uplatní zaměstnavatel nárok na náhradu újmy

 

Příklad:
Při poskytování zdravotní péče dojde k poškození majetku zaměstnavatele. Zaměstnavatel tvrdí, že za poškození odpovídá klient a uplatní po něm nárok na náhradu újmy. Pojišťovna posoudí situaci a vstoupí do jednání se zaměstnavatelem. V případě potřeby pojišťovna pověří advokáta, který se ujme právního zastoupení klienta a bude-li proti klientovi podána žaloba, zastoupí jej v soudním řízení. Pojišťovna uhradí odměnu advokáta a v případě neúspěchu náklady právního zastoupení protistrany.

 

 

Právní pomoc ve sporech vyplývajících ze soukromého pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů klienta ve sporech z jiného soukromého pojištění, které souvisí s pracovní činností klienta

 

Příklad:
Klient utrpí při výkonu práce úraz, v jehož důsledku bude několik týdnů v pracovní neschopnosti. Pojišťovna, kde má pro tyto účely sjednané úrazové pojištění, odmítne poskytnout odškodnění. Pojišťovna (ta u které budete pojištění na spravedlnost) posoudí situaci a uplatní práva klienta vůči pojišťovně. V případě potřeby pojišťovna pověří advokáta, který se ujme právního zastoupení klienta. Bude-li to nutné, podá advokát žalobu na pojišťovnu o výplatu pojistného plnění. Pojišťovna uhradí soudní poplatek, odměnu advokáta a v případě neúspěchu náklady právního zastoupení protistrany.

 

 

Pojistné pro členy OSZSP ČR
14 Kč / člen / měsíc lékařské profese za rok 168,-Kč
11 Kč / člen / měsíc ostatní zdravotnické profese za rok 132,-Kč
8 Kč / člen / měsíc nezdravotnické profese za rok 96,-Kč

 

Dne 25. 10. 2016
Výbor ZO ZZSHMP (odborů)