Aktualita ze dne 12. 1. 2017

Členská schůze ZO ZZS HMP OSZSP ČR 12. – 13. prosince 2016

Schůzi zahájil krátkým přivítáním nový předseda Martin Štolc.

Následovala prezentace odborových událostí uplynulého roku 2016. Rámec prezentace je k nahlédnutí v příloze. V shrnutí bylo možno konstatovat, že bylo dosaženo posunu v oblasti benefitů a to v podstatě v souhlase s představami zaměstnanců z konce roku 2015 (příspěvek k penzijnímu pojištění/na rekreaci, příspěvek na dopravu, navýšení „výjezdového“), byl založen Zajišťovací fond. Situace zaměstnanců ZZS HMP se přiblížila k úrovni ostatních složek IZS a MP. K dílčímu zlepšení v oblasti finanční došlo i u zaměstnanců ZOS (obnoveno proplácení přesčasů, navýšeno osobního ohodnocení). Na ZOS ovšem trvá neutěšený stav personální, který je aktuálně podrobován auditu. Na povrch vyvřela i dlouhodobě kypící nespokojenost s přístupem vedení mezi garážmistry, kteří se obrátili o pomoc na výbor ZO. Proběhlo stručné poděkování odstoupivšímu Honzovi Fraňkovi za jeho obětavou a nezištnou, odvážnou a poctivou práci pro zaměstnance. Prezentoval Tomáš Bělohlávek.

Poté se ujal slova Honza Hirjak. Seznámil přítomné s vizí nové Kolektivní smlouvy, která by měla v předložené podobě odrážet skutečnou péči o zaměstnance v souladu s rovným přístupem k zaměstnancům, jasné a reálné benefity, soulad s legislativou v návaznosti na přiložený systém hodnocení zaměstnanců. Honza Hirjak porovnal v grafech ekonomickou a personální situaci na pražské ZZS s ostatními republikovými ZZS s nepříliš lichotivými závěry a po ukončení prezentace obeznámil členy se svazovou nabídkou pracovně právního pojištění od firmy DAS.

Následovala diskuze o navýšení členského příspěvku z důvodu paušálního pojištění od firmy DAS pro každého člena odborové organizace. Přítomní členové odsouhlasili navýšení členského příspěvku o 20 Kč/měsíc na 170 Kč měsíčně.

Slovo si vzal Martin Štolc a informoval členy s nesouhlasným vyjádřením MUDr. Valáška a ing. Novosádové k dopisu členům Honzy Fraňka, který v rámci rekapitulace svých úspěchů a neúspěchů zmínil setrvání MUDr. Valáška a ing. Novosádové ve funkcích jako svůj neúspěch. Oba zmínění považují dopis odborářům bývalého předsedy Honzy Fraňka za tzv. staffing vůči jejich osobám. Cítí se být Honzou dlouhodobě šikanováni a obávají se, že Honza proti nim cíleně pobuřuje podřízené.

Byla vyvolána diskuze za účelem zaujetí postoje k obavám MUDr. Valáška a ing. Novosádové. Přítomní dospěli k závěru, že Honzův dopis adresovaný členům měl za cíl pouze shrnout Honzovu činnost ve funkci předsedy ZO a jeho snahy o dosažení personálních změn ve vedení ZZS HMP. Nikdo z přítomných se necítil být dopisem sváděn k šikaně svých nadřízených. V námitkách MUDr. Valáška a ing. Novosádové spíše členové cítili nedostatek sebereflexe obou managerů k jejich působení pod vedením bývalého ředitele MUDr. Schwarze. Byla odhlasována jednomyslná podpora Honzy Fraňka.

Schůze byla ukončena.

Děkujeme velice všem členům, kteří neváhali projevit potřebu aktivně se podílet na vytváření lepšího pracovního prostoru a zúčastnili se schůzí.

Zpracoval Tomáš Bělohlávek.