Aktualita ze dne 14. 6. 2016

Sdělení odborářům

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám po čase opět přinést informace z odborového kolbiště. Máme radost z toho, že můžeme přinést několik dobrých zpráv.

Objevily se nové benefity využívající prostředků FKSP. Z výsledků ankety pořádané ZO mezi všemi zaměstnanci vyšlo najevo, že Váš zájem se týká především finanční podpory důchodového spoření a benefitu v podobě Unišeků. Příspěvek na dovolenou nebyl nakonec při jednáních mezi vedením ZZS HMP a ZO zaveden. Nově se o to můžeme pokusit, zvýší-li se zájem, třeba v příštím roce. Praktické informace, týkající se čerpání benefitů z FKSP, jsou k nalezení po několika urgencích ZO na podnikovém intranetu. Ti z Vás, kteří se rozhodli pro variantu důchodového spoření, dostanou pro letošní rok celou částku (4000 Kč) přidělenu na spořící „důchodový“ účet v prosinci tohoto roku, pokud do září splní veškeré náležitosti (info spořitelně apod. – viz informace na intranetu). Ostatním zaměstnancům budou přiděleny unišeky ve stejné hodnotě. Děkujeme všem uvědomělým odborářkám a odborářům, kteří se ankety zúčastnili.

Schodolezy. Jejich zavedení do provozu se předpokládá do konce roku.

Další dobrou zprávou je, že management organizace podpořil žádost ZO o zavedení tzv. Zajišťovacího fondu. Fond je určen pro všechny zaměstnance ZZS HMP, kteří by se z příčiny pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vedoucí k pracovní neschopnosti mohli ocitnout ve finančních obtížích. Umožňuje zaměstnanci dočerpat finanční prostředky k dávkám nemocenského pojištění do výše svého průměrného platu. Odčerpané finanční prostředky jsou do fondu vloženy zpět z plnění pojišťoven.

Potěšujícím sdělením je i navýšení výjezdového příplatku ze tří na čtyři tisíce Kč a to k 1. červenci 2016.

V tomto měsíci jednal výbor ZO dvakrát s náměstkyní NLZP Mgr. Fišerovou a vedoucími oblastí o podobě klasifikace postihů a odměn. Došlo ke shodě v tom, že v zájmu transparentního a co nejspravedlivějšího postihování by měli nadřízení postupovat podle tzv. Katalogu trestů, v němž budou co nejstručnější formou obodovány nejčastější prohřešky zaměstnanců. S tímto Katalogem budou zaměstnanci obeznámeni. Nejmírnějším řešením postihu bude domluva. Vzhledem k tomu, že paní Mgr. Fišerová v souhlasu se ZO chce co nejméně přistupovat k finančním postihům, budou vybodovaní zaměstnanci zváni k povinným školením ze svého volna. Pouze v případě velmi závažných prohřešků bude volena alternativní forma postihu.

Dle VPVS Mgr. Šmata kompetence kontroly VZO se týkají pouze výjezdových základen, zbývající oblast kontrol je v kompetenci IP.

K odměnám. Výbor ZO předložil paní Mgr. Fišerové koncept odměňování. Koncept vychází z objektivních faktorů jako je počet výjezdů, práce přes čas, apod. a dále z hodnocení přímého nadřízeného.

Zástupci ZO předeslali, že stávající systém nemůže být spravedlivý, pokud zaměstnanec potkává svého VZO, kterým je ohodnocován, 4x do roka. Předseda výboru ZO Honza Franěk akcentoval nutnost obsazovat funkce přímých nadřízených takovými jedinci, kteří mají důvěru svých podřízených. V opačném případě je každý systém postihů a odměn odsouzen u podřízených k neúspěchu.

O dalším vývoji jednání budeme informovat.

Po schůzi zaměstnanců s panem ředitelem již není tajemstvím, že vedení organizace se zaobírá myšlenkou náboru žen pro VS. S touto představou je výbor ZO srozuměn. Přivítejme se zvoláním Chlapi sobě! v našich řadách ženy.

Co se týče KS. Předpokládáme, že jednání o změnách ve znění KS budou probíhat na podzim tohoto roku.

Na závěr připojme ještě sdělení, že k plánovaným změnám na ZOS, se kterými jsme z povahy odborové činnosti nemohli souhlasit, nedošlo.

S přáním co nejklidnějších pracovních dní Vás za výbor ZO zdraví

Honza Franěk
Honza Schorný
Jakub Štětka
Markéta Vinšová
Martin Štolc
Radek Strnad
Tomáš Bělohlávek